DSI จัดกิจกรรม "Specialty Weeks" สัปดาห์แห่งความเชี่ยวชาญ

17 พฤศจิกายน 2563 14:04 น. เปิดอ่าน 86 ครั้ง  
 

DSI จัดกิจกรรม "Specialty Weeks" สัปดาห์แห่งความเชี่ยวชาญ

           วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. พันตำรวจเอกอัครพล บุณโยปัษฎัมภ์รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Specialty Weeks” สัปดาห์แห่งความเชี่ยวชาญ และได้กล่าวถึงบทบาทสำคัญของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ในการถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง (mentor) ให้แก่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมมีความตั้งใจเรียนรู้แนวทางการทำงานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษแต่ละท่าน เพื่อนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด มาปรับใช้กับการปฏิบัติงานของตนเอง อย่างมีประสิทธิผล

 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษที่มาแบ่งปันความชำนาญและประสบการณ์ ในวันนี้ ได้แก่

         - พันตำรวจโท ชาญชัย ลิขิตคันทะสร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน”

         - พันตำรวจตรี ธวัชชัย ประดาอินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ในหัวข้อ “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ”

         - นายพิเชฏฐ์  ทองศรีนุ่น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ในหัวข้อ “การดำเนินการในคดีพิเศษ กรณี การปฏิบัติในหน้าที่และอำนาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ”

         - พันตำรวจโท ชลภัทร ปานสกุณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ในหัวข้อ “แนวทางการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา โดยใช้ระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด กรณีศึกษาขบวนการปล่อยเงินกู้นอกระบบในอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีและสาขาทั่วประเทศมากกว่า ๘๖ สาขา”

ทั้งนี้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญข้างต้น จะช่วยเปิดมุมมองและประสบการณ์ให้แก่บุคลากร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของกรมในภาพรวมต่อไป

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ