DSI จัดโครงการ “ฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รูปแบบออนไลน์

เผยแพร่: 30 ม.ค. 2566 21:59 น. ปรับรุง: 3 ก.พ. 2566 14:01 น. เปิดอ่าน 411 ครั้ง   EN
 

DSI จัดโครงการ “ฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รูปแบบออนไลน์ 

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 พันตำรวจโท พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" รูปแบบออนไลน์  โดย นางสาวสุนันทา  หงษ์ประภัศร์ รองผู้อำนวยการกองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน ว่าหลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 118 คน และกำหนดอบรม ในระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2566