DSI จัดประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ I4C - 2023 ปีที่ 9

เผยแพร่: 9 ก.ย. 2566 18:25 น. ปรับรุง: 9 ก.ย. 2566 18:25 น. เปิดอ่าน 978 ครั้ง  
 

img 1

วันที่ 7 กันยายน 2566 กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดงานสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หรือ I4C-2023 (ปีที่ 9) โดยมี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นเจ้าภาพร่วม และยังได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดงานจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 100 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและบังคับใช้กฎหมาย อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิชาการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสนับสนุนและให้ทุนการดำเนินงานวิจัยพัฒนาต่าง ๆ ในระดับประเทศ

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่วน

ส่วนแรก : การสัมมนา ประกอบด้วย การอภิปราย หัวข้อ “เมื่อ AI ไล่ล่าคุณ จะรับมืออย่างไรในยุคอาชญากรรมไซเบอร์” และการบรรยาย หัวข้อ “Innovative AI - การประยุกต์ใช้ AI อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย”

ส่วนที่สอง : การนำเสนอผลงานประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ผลงานผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวด ทั้งสิ้น 8 ผลงาน ดังนี้

  1. เว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับการวัดกระดูกจากภาพรังสีของกระดูกต้นขาส่วนต้น จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3)
  2. การแยกเพศจากกระดูกไหปลาร้าโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึกในกลุ่มประชากรไทย จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. ระบบตรวจจับและจดจำใบหน้าสำหรับระบบระบุตัวตนทางอาญา จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
  4. แอปพลิเคชันที่เป็นสื่อกลางระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและประชาชนเพื่อการสืบสวนคดีอย่างมีประสิทธิภาพ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  5. การติดตามเส้นทางการเคลื่อนที่ของยานพาหนะเป้าหมาย จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  6. คริมแทรค: ระบบติดตามผู้ต้องหาจากระยะไกล และทำนายประเภทของบริเวณพื้นที่ที่ตรวจจับ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
  7. ต้นแบบนวัตกรรมตรวจจับการปลอมแปลงใบหน้าเพื่อสนับสนุนการสอบสวนบนสื่อดิจิทัล จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2)
  8. Chatbot สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1)

T1000029

T1000029

T1000029

T1000029

T1000029

T1000029

T1000029

T1000029

T1000029

T1000029

T1000029

T1000029

T1000029

T1000029

T1000029

T1000029

T1000029

T1000029

T1000029

T1000029

T1000029

T1000029

T1000029

T1000029

T1000029

T1000029

T1000029

T1000029

T1000029

T1000029

T1000029

T1000029

T1000029

T1000029

T1000029

T1000029

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ

แชทกับวานหน่อย