ประกาศประกวดราคาซื้อ “โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Management) กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” จำนวน 1 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

เผยแพร่: 25 มี.ค. 2567 16:37 น. ปรับรุง: 25 มี.ค. 2567 16:37 น. เปิดอ่าน 401 ครั้ง  
 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาฯ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ฯ

ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ