ประกาศประกวดราคา “เช่าใช้บริการสายสัญญาณเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พร้อมระบบ Internet Data Center” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

เผยแพร่: 3 พ.ย. 2566 17:41 น. ปรับรุง: 3 พ.ย. 2566 17:41 น. เปิดอ่าน 443 ครั้ง  
 

ผู้สนใจยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  13  พฤศจิกายน  2566  ระหว่างเวลา  09.00 - 12.00  น.  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ