ดีเอสไอ มอบสื่อสร้างสังคม เคารพกฎหมายตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

3 พฤศจิกายน 2563 16:05 น. เปิดอ่าน 130 ครั้ง  
 

ดีเอสไอ มอบสื่อสร้างสังคม เคารพกฎหมายตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 

ณ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสนับสนุนโรงเรียน ในฐานะสถาบันหลักสถาบันแรกที่ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต โดยการปลูกฝัง บ่มเพาะความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลอาชญากรรมที่จะเข้ามาถึงตัว ในหลากหลายรูปแบบ และเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เด็กและเยาวชนในวัยเรียน เป็น “คนดี” ควบคู่กับเป็น “คนเก่ง” ตามกรอบเนื้อหา 4 กรอบ ได้แก่ การป้องกันตนเองจากภัยสังคม  การสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง  การรู้เท่าทันและห่างไกลจากยาเสพติด และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมใน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนราชินีบน  โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โรงเรียนสามเสนนอก โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย และโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี    ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนราชินีบน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ไปแล้วนั้น   

จากสถานการณ์โควิดในประเทศไทย จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในโครงการฯ ตามกำหนดการเดิม และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียโอกาสในการดำเนินโครงการฯ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้จัดชุดอุปกรณ์ เกม the choice ทางเลือก-ทางรอด  สื่อประชาสัมพันธ์การร่วมสร้างสังคม เคารพกฎหมาย ตามกรอบเนื้อหา 4 กรอบ  เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

โดยในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563  พันตำรวจโท กรวัชร์  ปานประภากร  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก ธรรศ  เลาห์ทวี  เลขานุการกรม พร้อมด้วย นางญาณินี      เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ส่วนประชาสัมพันธ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดชุดอุปกรณ์  เกม the choice เกมทางเลือก-ทางรอด  สื่อประชาสัมพันธ์การร่วมสร้างสังคม เคารพกฎหมาย ตามกรอบเนื้อหา 4 กรอบ  มอบให้แก่โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในคาบเรียนปกติ  โดยมี นายวัชราบูล  บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง อาจารย์ และผู้แทนนักเรียนเข้ารับมอบชุดอุปกรณ์ดังกล่าว

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ