ดีเอสไอ ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณี สถานที่เล่นการพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

1 กุมภาพันธ์ 2564 7:35 น. เปิดอ่าน 176 ครั้ง  
 

ดีเอสไอ ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรณี สถานที่เล่นการพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. พันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจสอบเส้นทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด กรณีสถานที่เล่นการพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ  ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กอ.รมน. สำนักงาน ปปง. กรมการปกครอง สำนักงาน ป.ป.ท. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งสิ้น 19 ราย  ณ ห้องประชุม1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

คณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว มีหน้าที่ในการกำกับ เร่งรัด ติดตาม การดำเนินการตรวจสอบเส้นทางเงินของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย กรณีสถานที่เล่นการพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดฯ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งกรอบระยะเวลา โดยจะเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อประกอบการรายงานถึงนายกรัฐมนตรีต่อไป