สัมมนาสำนักคดีการเงินการธนาคารตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในหัวข้อ “การแสวงหาความร่วมมือในการรวบรวมพยานหลักฐานกับบริษัทหลักทรัพย์”

21 สิงหาคม 2557 11:16 น. เปิดอ่าน 1426 ครั้ง  
 

  พันตำรวจโทวรรณพงษ์  คชรักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  เป็นประธานเปิดการสัมมนาสำนักคดีการเงินการธนาคารตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในหัวข้อ “การแสวงหาความร่วมมือในการรวบรวมพยานหลักฐานกับบริษัทหลักทรัพย์”  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์และเจ้าหน้าที่ของสำนักคดีการเงินการธนาคารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการแสวงหา และรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีได้อย่างถูกต้องตรงกัน และพัฒนาสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่าง บริษัหลักทรัพย์และสำนักคดีการเงินการธนาคาร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสำนักคดีการเงินการธนาคาร ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในตลาดทุนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๑๒๐ คน

รายชื่อวิทยากร

๑.      พันตำรวจโทพิชิต  นนทสุวรรณ

ตำแหน่งพนักงานอัยการ   สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีพิเศษ ๑

๒.      นายพงษ์พันธุ์  สุขยางค์

ตำแหน่งประธานกรรมการชมรม Compliance   สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

๓.      นางอารีย์  เติมวัฒนาภักดี

ตำแหน่งกรรมการชมรม Compliance   สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

๔.      นายจิรศักดิ์  องค์ไพบูลย์

ตำแหน่งกรรมการชมรม Compliance   สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

๕.      พันตำรวจโทไกรวิทย์  อรสว่าง

ตำแหน่งรองผู้บัญชาการสำนักคดีการเงินการธนาคาร ๒   สำนักคดีการเงินการธนาคาร

๖.      พันตำรวจโทอดุลย์  งามเจริญ

ตำแหน่งรองผู้บัญชาการสำนักคดีการเงินการธนาคาร ๑  รักษาราชการแทน

ผู้บัญชาการสำนักคดีการเงินการธนาคาร   สำนักคดีการเงินการธนาคาร

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ