ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาและร่างขอบเขตของงาน รายการ จ้างทำพัสดุใน “โครงการพัฒนาปรับปรุงและผลิตสื่อการเรียนรู้ The Choice เกมทางเลือก – ทางรอด” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

25 มิถุนายน 2563 15:38 น. เปิดอ่าน 89 ครั้ง  
 

ช่องทางการเสนอแนะวิจารณ์เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะวิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ (ภายในระยะเวลาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษกำหนด) ได้ที่ : e-mail : procurement@dsi.go.th

- สถานที่ติดต่อ : ส่วนพัสดุและยานยนต์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ อาคารที่ทำการกรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร 10210

- โทรศัพท์ : 0 2831 9888 ต่อ 51579, 51574

- โทรสาร. : 0 2875 9819

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ