มาตรา 7 (1) - (5) ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเินินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมสอบสวนคดีพิเิศษ

24 ธันวาคม 2556 11:42 น. เปิดอ่าน 2280 ครั้ง