ประกาศ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑) ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์เพื่อสำรองคงคลัง จำนวน ๘ รายการ

22 พฤษภาคม 2557 14:41 น. เปิดอ่าน 333 ครั้ง  
 

ตามที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์เพื่อสำรองคงคลัง จำนวน ๘ รายการ ตามประกาศลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งคณะกรรมเปิดซองสอบราคา  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา (บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑) เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้ยื่นซองเสนอราคาหรือผู้เสนองาน จำนวน ๔ ราย   ปรากฏว่าผู้เสนอราคาดังกล่าว  ไม่เป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกันตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๕ ตรี วรรค ๒  ตามประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ  เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์เพื่อสำรองคงคลัง จำนวน ๘ รายการ ทุกประการ

              คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จึงขอประกาศว่า มีผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคา จำนวน ๔ ราย คือ 

๑.    ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปเปอร์ แอนด์ ออฟฟิศ โปรดักส์        

๒.    บริษัท เท็คไอที โซลูชั่น จำกัด                               

๓.    บริษัท สหธุรกิจ จำกัด                                      

๔.    บริษัท โฟนิกซ์ จำกัด                                        

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

  ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๕   พฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๗

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ