ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและร่างขอบเขตของงาน รายการ “โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อจัดเก็บข้อมูลคดีพิเศษและคลังข้อมูล แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” 1 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

1 พฤษภาคม 2563 15:02 น. เปิดอ่าน 145 ครั้ง  
 

ช่องทางการเสนอแนะวิจารณ์เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะวิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ (ภายในวันที่ 1 - 8 พฤษภาคม 2563) ได้ที่ : e-mail : procurement@dsi.go.th

- สถานที่ติดต่อ : ส่วนพัสดุและยานยนต์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ อาคารที่ทำการกรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร 10210

- โทรศัพท์ : 0 2831 9888 ต่อ 51559

- โทรสาร. : 0 2875 9819

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ