ประกาศผู้เสนอราคา รายการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

25 พฤศจิกายน 2564 16:26 น. เปิดอ่าน 17 ครั้ง  
 

ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการและภารกิจต่างๆ     ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ ๓ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  

                   ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แก่ บริษัท รวมวิทยา จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยรวมค่าฤชาธรรมเนียม อากรแสตมป์ ค่าภาษีอากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

                   ประกาศ ณ วันที่       ๒   พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ