ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการตู้เหล็กจัดเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ ตู้ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 สิงหาคม 2565 14:33 น. เปิดอ่าน 26 ครั้ง  
 

          ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีการจัดซื้อตู้เหล็กจัดเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ ตู้   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการและภารกิจต่างๆ ของศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ ๓ นั้น

           รายงานความเห็นชอบจัดซื้อตู้เหล็กจัดเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ ๓ ดังกล่าว ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รวมวิทยา จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมค่าฤชาธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีอากร ภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ