ประกาศประกวดราคาเช่า "โครงการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายจำนวน ๑,๖๐๐ ลิขสิทธิ์" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 ธันวาคม 2562 17:04 น. เปิดอ่าน 208 ครั้ง  
 

      ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

      ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น

        รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ