การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ

22 กรกฎาคม 2557 13:48 น. เปิดอ่าน 6883 ครั้ง  
 

การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 
หลักฐานการขอเข้ารับการฝึกงาน
 • Download แบบฟอร์มขอเข้ารับการฝึกงาน และระเบียบปฏิบัติการฝึกงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับล่าสุด
 • หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน (ซึ่งออกให้โดยวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย โดย เรียน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ)
คุณสมบัติ
 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และไม่จำกัดสาขาวิชา
 • มีความประพฤติเรียบร้อย สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้อย่างเคร่งครัด
 • มีความกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียร มีความอดทน
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Ms.Office
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีใจรักการบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
วิธีการสมัคร
 • ทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 • ส่งด้วยตนเอง ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสอบสวนคดีพิเศษ ชั้น 2
ขั้นตอนการดำเนินการ
 • กรมสอบสวนคดีพิเศษจะพิจารณาจากประวัติส่วนตัวของนักศึกษา ความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ นักศึกษาต้องปฏิบัติ (จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่งหลักฐานการขอเข้ารับการฝึกงานมาอย่างครบถ้วน เท่านั้น) และขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกหน่วยงานให้ตามความเหมาะสม
 • กรมสอบสวนคดีพิเศษจะส่งหนังสือตอบรับกลับ ภายใน 1 เดือนหลังจากที่ได้รับหลักฐานการขอเข้าฝึกงาน ของนักศึกษา ไปยังมหาวิทยาลัยของนักศึกษาที่สังกัดอยู่ ทางไปรษณีย์
 • รายงานตัว ณ วันที่เริ่มฝึกงาน ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสอบสวนคดีพิเศษ ชั้น 2 พร้อมกับ หนังสือส่งตัวจากมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง