Internal Agencies

published: 31/10/2562 15:40:23 updated: 31/10/2562 15:40:23 29647 views   TH
 

หน่วยงานให้มีตามกฎกระทรวงฯ

 
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หน่วยงานตามกฎกระทรวงฯ

 
 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองกฎหมาย
 • กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ
 • กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน
 • กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
 • กองคดีความมั่นคง
 • กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค
 • กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา
 • กองคดีการค้ามนุษย์
 • กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ
 • กองคดีภาษีอากร
 • กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ
 • กองนโยบายและยุทธศาสตร์
 • กองบริหารคดีพิเศษ
 • กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค
 • กองปฏิบัติการพิเศษ
 • กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ