แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2566 - 2570

published: 21/2/2566 17:40:59 updated: 21/2/2566 17:43:06 2705 views   TH
 

เนื้อหาเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2566 - 2570 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Documents related