รายงานแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม พ.ศ. 2564 – มีนาคม พ.ศ. 2565)

published: 10/10/2565 11:23:16 updated: 10/10/2565 11:23:16 2957 views   TH
 

เนื้อหาเกี่ยวกับ รายงานแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม พ.ศ. 2564 – กันยายน พ.ศ. 2565) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Documents related

Lasted Post

Related Post