กลุ่มงานจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

published: 13/11/2566 11:53:40 updated: 1/12/2566 16:22:26 694 views   TH
 


รายละเอียดเกี่ยวกับ กลุ่มงานจริยธรรม มีดังนี้

  1. คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมสอบสวนคดีพิเศษ
  2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
  3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
  4. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  5. องค์กรคุณธรรม
  6. สื่อประชาสัมพันธ์
  7. ข่าวกิจกรรม
แชทกับวานหน่อย