รายงานสรุปผลการปฎิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 - 4 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

published: 2/11/2566 16:27:56 updated: 2/11/2566 16:30:26 666 views   TH
 

รายงานสรุปผลการปฎิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 - 4 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม​

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงวันที่ 26 ต.ค. 2566


แชทกับวานหน่อย