การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญกรมสอบสวนคดีพิเศษ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 เมษายน2557 - 30 กันยายน 2557)

11/6/2557 15:13:44 232 views   TH
 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญกรมสอบสวนคดีพิเศษ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 เมษายน2557 - 30 กันยายน 2557)

๑.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

๒.รายละเอียดตัวชี้วัด(เอกสารหมายเลข ๑ และเอกสารหมายเลข ๒)

๓.ปฏิทินการดำเนินงาน(เอกสารหมายเลข๓)