การแก้ไขปัญหากกลุ่มบุคคลต่างด้าว บุกรุกอาศัยทำกินในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์


เปิดอ่าน 260

 

การแก้ไขปัญหากกลุ่มบุคคลต่างด้าว บุกรุกอาศัยทำกินในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

             ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ดำเนินการสืบสวน กรณี อ้างมีกลุ่มบุคคลต่างด้าวบุกรุกอาศัยทำกินในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ บริเวณบ้านไม้แงะ หย่อมบ้าน  ห้วยโป่งแข่ หมู่ 8 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากการสืบสวนพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ และมีราษฎรอาศัยอยู่ตามซึ่งข้อมูลทางทะเบียนราษฎร มีทั้งกลุ่มคนที่เป็นคนไทยสัญชาติไทย และกลุ่มบุคคลที่ถือบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยรวมอาศัยอยู่ในพื้นที่ โดยช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพื้นที่ดังกล่าวถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่คุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้ราษฎรอาศัยอยู่เพื่อรอการพิสูจน์สิทธิการถือครองพื้นที่  ป่าไม้ตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 ปัจจุบันหย่อมบ้านดังกล่าวยังไม่ได้มีการพิสูจน์สิทธิการถือครองพื้นที่ป่าไม้ของหน่วยงานรัฐตามมติคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใด จึงทำให้มีข้อสงสัยว่าบุคคลในพื้นที่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะได้สิทธิอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามที่รัฐให้ความคุ้มครอง หรือมีกลุ่มบุคคลต่างด้าวบุกรุกอาศัยทำกินในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติตามที่มีการร้องเรียนด้วยหรือไม่ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 จึงได้ดำเนินการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้แนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน

              วันที่ 4 กันยายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์, ปลัดอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 , สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน,ปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน, กองกำกับการสืบสวนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 โดยได้ร่วมกันตรวจสอบว่ามีกลุ่มบุคคลต่างด้าวบุกรุกอาศัยทำกินในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ บริเวณบ้านไม้แงะ หย่อมบ้านห้วยโป่งแข่ หมู่ 8 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามที่มีการร้องเรียน และได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ซึ่งผลจากการตรวจสอบพบว่ามีการดำเนินการแก้ไขปัญหากลุ่มบุคคลต่างด้าวในพื้นที่ โดยได้มีการดำเนินคดีกับบุคคลต่างด้าวที่  กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 จำนวน 4 ราย นอกจากนี้มีบุคคลต่างด้าวมาแจ้งความประสงค์ย้ายออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์แล้วจำนวน 220 ราย และอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนได้มีการย้ายกลุ่มบุคคลดังกล่าวออกจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการร่วมกันสุ่มตรวจบุคคลในพื้นที่ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีต่างด้าวอาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์แต่อย่างใด สำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่ยังอาศัยอยู่ในพื้นที่พบว่าเป็นบุคคลที่มีหลักฐานการขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 จำนวน 14 ราย และเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่ยังรอให้อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ดำเนินการพิสูจน์สิทธิอีกจำนวน 191 ราย โดยศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 จักได้ดำเนินการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาในส่วนของบุคคลสัญชาติไทยที่ต้องรอการพิสูจน์สิทธิต่อไป

 

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ