DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ผู้บัญชาการศึกษา และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)


เปิดอ่าน 276

DSI สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ผู้บัญชาการศึกษา และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

 

       วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดย พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจโท อภิรัต นิยมการ ผู้บัญชาการศึกษา แทน ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดย พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือทางวิชาการ ในการสนับสนุน ส่งเสริม การศึกษาวิจัย การเสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอันจะก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดต่อการปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

   

   

       กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ผู้บัญชาการศึกษา และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการร่วมมือทางวิชาการ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวนสอบสวนคดีความผิดทางอาญาและคดีพิเศษ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ขึ้น 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

       ข้อ 1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม และกิจกรรมทางวิชาการ รวมทั้งการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ หรือผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนผลงานทางวิชาการร่วมกัน

      ข้อ 2 ให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมกัน รวมทั้ง ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะในด้านการศึกษา การวิจัย การพัฒนาบุคลากรตามระบบมาตรฐานสากล ตลอดจนให้การสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญ

       ข้อ 3 ให้ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรกลางที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน

       ข้อ 4 ดำเนินการร่วมกันเพื่อจัดประชุมสัมมนา ประชุมวิชาการ ฝึกอบรมและกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

       ข้อ 5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

   

 

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ