DSI ลงพื้นที่เข้าตรวจค้นเป้าหมายกรณี บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน)(คดีพิเศษที่ 4/2566)

published: 15/9/2566 11:48:19 updated: 15/9/2566 11:48:19 2794 views   TH
 

DSI ลงพื้นที่เข้าตรวจค้นเป้าหมายกรณี บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน)(คดีพิเศษที่ 4/2566)            ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ทำการสอบสวน กรณี บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) เข้าเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอาจมีพฤติการณ์ที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 เป็นคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 โดยมอบหมายให้กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ เป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

           บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) เสนอราคาต่อกรมชลประทานในโครงการก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา    ซึ่งกำหนดราคากลางที่ 2,589,931,656.66 บาท โดยบริษัทฯ เสนอราคาที่ 1,650,000,000 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 939,931,656.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.97 ของราคากลาง เมื่อสิ้นสุดสัญญาผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างได้เพียงร้อยละ 20.659 และมีพฤติการณ์ทิ้งงาน ซึ่งจากการสืบสวนพบว่า กรมชลประทานได้ทำสัญญากับบริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินงานก่อสร้างโครงการชลประทานที่มีวงเงินหรือมูลค่าตั้งแต่ห้าสิบล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามสัญญาจนเป็นเหตุให้กรมชลประทานบอกเลิกสัญญา ในช่วงระยะเวลาที่เริ่มสัญญาตั้งแต่ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2564 เป็นจำนวน 5 โครงการ รวมวงเงินตามสัญญามูลค่ากว่า 4,800 ล้านบาท ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวอาจเข้าข่ายโดยทุจริตทำการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐโดยรู้ว่าราคาที่เสนอนั้นต่ำมากเกินกว่าปกติจนเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไปตามลักษณะสินค้าหรือบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมและการกระทำเช่นว่านั้น เป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญา อันอาจเป็นความผิด

ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542

โดยเมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ร้อยตำรวจเอก สุรวุฒิ  รังไสย์ ผู้อำนวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เจ้าพนักงานตำรวจท้องที่ นำหมายค้นของศาลจังหวัดปทุมธานี เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่ตำบลบางคูวัด จังหวัดปทุมธานี เพื่อค้นหาพยานหลักฐาน จากการเข้าตรวจค้นพบเอกสารและข้อมูลที่เชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อรูปคดีอันอาจสามารถนำมาขยายผลต่อไป จึงได้ทำการตรวจยึดเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ดำเนินการตรวจสอบเพื่อนำมาประกอบการสอบสวนคดีพิเศษ

            กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ตามกรอบอำนาจหน้าที่ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

พร้อมทุ่มเททรัพยากร และบูรณาการการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ทั้งกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อมูลหรือเบาะแสความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ สามารถแจ้งมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ที่ เลขที่ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือทางสายด่วน DSI Call Center 1202 (โทร.ฟรี ทั่วประเทศ) โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะเก็บรักษาข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ


Documents related

Lasted Post

Related Post