อธิบดี DSI หารือ อธิบดีกรมศุลกากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานร่วมกัน

12/10/2564 17:13:44 151 views   TH
 

อธิบดี DSI หารือ อธิบดีกรมศุลกากร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานร่วมกัน

ในวันนี้ (วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564) เวลา 10.00 น. ณ กรมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจโท พเยาว์ ทองเสน ผู้อำนวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล ผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษ และพันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการกับ นายพชร อนันต์ศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร และนายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมศุลกากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานร่วมกัน

          กรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมศุลกากร มีบันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2548 ซึ่งเป็นบันทึกความตกลงภายใต้พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 22 ที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมศุลกากรได้มีการประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีคดีสำคัญที่ต้องร่วมดำเนินการจำนวนมาก เช่น คดีรถยนต์ที่มีการนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร หรือโดยหลีกเลี่ยงอากร ด้วยการสำแดงราคาอันเป็นเท็จ ทำให้รัฐสูญเสียภาษีอากรพึงได้จำนวนมาก ในการหารือวันนี้ กรมสอบสวน
คดีพิเศษและกรมศุลกากร มีความเห็นร่วมกันว่าเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานให้มีความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติ รวมทั้งขยายขอบเขตความร่วมมือไปยังเรื่องอื่นๆ จึงได้กำหนดประเด็นสำคัญที่จะร่วมกันดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานร่วมกัน ดังนี้
1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานระหว่างสองหน่วยงาน โดยเริ่มต้นจากประเด็นเกี่ยวกับคดีพิเศษในคดีรถหรูก่อน แล้วจึงขยายผลไปยังเรื่องอื่นๆ
2. เชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลกรมศุลกากรกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับคดีรถหรูให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. เน้นเสริมศักยภาพหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมศุลกากร ด้วยการจัดฝึกอบรมและการปฏิบัติการร่วมกัน โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษสนับสนุนในการใช้สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ เป็นสถานที่ฝึกอบรม รวมทั้งวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการพิเศษ


          ทั้งนี้ ผู้บริหารทั้งสองฝ่ายเห็นร่วมกันว่าจะต้องมีการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น และจะมีการทบทวนบันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษให้มีความทันสมัย และครอบคลุมความร่วมมือในทุกมิติต่อไป 

คณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ
12 ตุลาคม 2564