ดีเอสไอ รับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 ประจำปี พ.ศ. 2563

24/7/2563 15:05:00 193 views   TH
 

ดีเอสไอ รับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  หมวด 3 ประจำปี พ.ศ. 2563

            วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พันตำรวจโท สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ และ พันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ. 2563 หมวด 3 การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ นางปานจิต จินดากุล และ นายวิพุธ อ่องสกุล ผู้ตรวจประเมินฯ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.พ.ร. ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

            โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้แสดงผลงานและนำเสนอผลงานโดดเด่น และมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ เกิดผลลัพธ์ที่สร้าง คุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมพิเศษ การป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรมพิเศษ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ระบบบริหารจัดการการสืบสวนสอบสวนคดีแชร์ลูกโซ่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนา Application บริการประชาชน และหน่วยงานของรัฐ ระบบการจัดการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องขอ/ ร้องเรียนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

Lasted Post

Related Post