DSI ร่วมสัมมนาเครือข่ายนานาชาติ รับแจ้งเหตุสื่อลามกอนาจารเด็ก

published: 29/11/2565 15:40:26 updated: 29/11/2565 15:40:26 893 views   TH
 

DSI ร่วมสัมมนาเครือข่ายนานาชาติ รับแจ้งเหตุสื่อลามกอนาจารเด็ก

 

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้            ร้อยตำรวจเอก เขมชาติ  ประกายหงษ์มณี  ผู้อำนวยการศูนย์คดีละเมิดทางเพศเด็ก และนายณพล วรประทีป เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ เป็นวิทยากรในการสัมมนา “ภาพลามกอนาจารและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กออนไลน์...ทางออกประเทศไทย”  ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ กรุงเทพฯ  การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมระดับนานาชาติ มีผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ เข้าร่วม  ได้แก่ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เครือข่ายฮอตไลน์สากลอินโฮป (INHOPE - International Association of Internet Hotlines) กรมกิจการเด็กและเยาวชน เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้นำเสนอในรูปแบบเวทีสัมมนา Round Table  โดยร้อยตำรวจเอก เขมชาติ  ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการศูนย์คดีละเมิดทางเพศเด็ก กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ได้เสนอปัญหา เรื่อง สื่อลามกอนาจารเด็กในอดีต ที่ส่วนใหญ่จะพบเห็นได้ในลักษณะของผู้กระทำความผิด มีพฤติการณ์สะสมภาพลามกอนาจารเด็ก  เพื่อประโยชน์ทางเพศสำหรับตนเอง แต่ในปัจจุบันมีการประกอบธุรกิจในลักษณะการแสวงประโยชน์ทางเพศ มีสื่อลามกอนาจารเด็กที่มีจำนวนและความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  อาชญากรมีความรู้ด้านเทคโนโลยี สามารถหลบเลี่ยงการกระทำความผิด ซึ่งยากต่อการรวบรวมพยานหลักฐาน อีกทั้ง ในบางคดีการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานยังขาดความต่อเนื่อง จึงได้เสนอให้มีการปรับแก้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการล่อลวงละเมิดทางเพศเด็ก หรือ กรูมมิ่งให้ทันสมัย ให้มีหน่วยงานเจ้าภาพหลักประสานการทำงานร่วมกันเสมือนเป็นทีมเดียวกันได้  ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการส่งเสริมให้ความร่วมมือในการทำงานแบบบูรณาการระหว่างเครือข่าย โดยมีการจัดตั้งส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ มีภารกิจในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน  การเฝ้าระวังการเกิดอาชญากรรมพิเศษในพื้นที่เสี่ยง และมีเครือข่ายกิจกรรมการสร้างแหล่งข่าว เพื่อ สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษจากภาคประชาชน  

ทางด้านนายณพล วรประทีป เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ ผู้แทนจากศูนย์คดีละเมิดทางเพศเด็ก กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้บรรยายถึง สถานการณ์ของประเทศไทยเรื่องการบล็อกเนื้อหา การส่งต่องาน (cased)  การทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ และมาตรการการเชิงป้องกัน  ซึ่งทางกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการทั้งในการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการละเมิดทางเพศเด็กในทุกมิติอย่างต่อเนื่องตลอดมา

Lasted Post

Related Post