DSI จับมือ มธ. ลงนาม MOU พัฒนา และผลิต บุคลากรทางด้านนวัตกรรมดิจิทัล

25/11/2564 16:50:11 101 views   TH
 

DSI จับมือ มธ. ลงนาม MOU พัฒนา และผลิต บุคลากรทางด้านนวัตกรรมดิจิทัล

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.30 น. กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดย นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลิตบุคลากรทางด้านนวัตกรรมดิจิทัล ผ่านช่องทาง Zoom Cloud Meetings เพื่อการร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษ โดยมุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการบูรณาการด้านวิชาการ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทรัพยากรและนำเทคโนโลยีมาบูรณาการงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการฝึกงานในหน่วยงานราชการ
          นายไตรยฤทธิ์ กล่าวว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนเพื่อป้องกันและปราบปรามคดีพิเศษด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านดิจิทัล ที่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานวิชาการที่มีศักยภาพสูง มีความพร้อมในด้านองค์ความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการ จึงเป็นที่มาของการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษ การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการบูรณาการด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทรัพยากรและนำเทคโนโลยีมาบูรณาการงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ รวมถึงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการฝึกงานในหน่วยงานราชการ การจัดทำบันทึกความเข้าใจในวันนี้ ถือเป็นก้าวแรกของความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างหน่วยงาน จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลิตบุคลากรทางด้านนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งนำไปสู่การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน และดำเนินคดีพิเศษ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรม ตามพันธกิจขององค์กรต่อไป