DSI ร่วมกับ สวทช. ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการปฏิบัติงาน สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและงานความมั่นคง

21/10/2563 16:34:07 178 views   TH
 

DSI ร่วมกับ สวทช. ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี

เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการปฏิบัติงาน สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและงานความมั่นคง 

 

 

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดย พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและงานความมั่นคง ณ ห้องประชุม SD-601 ชั้น 6 อาคารสราญวิทย์ (อาคาร 12) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า อาชญากรรมพิเศษ เป็นคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลากหลายแขนง มาช่วยสนับสนุนในการดำเนินการป้องกันและปราบปราม ดังนั้น เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงได้ร่วมกันยกระดับความร่วมมือที่มีอยู่ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือนี้ จะก่อให้เกิดการประสานพลัง ทางวิชาการจากศาสตร์แขนงต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์ความรู้ เครื่องมืออุปกรณ์ และระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง ก่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เกิดเป็นนวัตกรรมการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจสืบสวนสอบสวน รวมทั้งสามารถขยายเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อรองรับกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ช่วยในการนำความยุติธรรมและความสงบสุขให้สังคมไทยต่อไป


ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีครั้งนี้ สวทช. โดย ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (National Security and Dual-Use Technology Center: NSD) ร่วมมือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2566) เพื่อการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือสำหรับการสืบสวน สอบสวน และการพิสูจน์หลักฐาน ในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของการปฏิบัติงานสืบสวน สอบสวนคดีพิเศษ และงานด้านความมั่นคงของประเทศ พร้อมทั้งดำเนินพันธกิจในการสร้างเครือข่ายด้านความมั่นคงของประเทศ โดยศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศฯ สวทช. ได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาในส่วนของวิชาการร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทั้งในส่วนของการเป็นที่ปรึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ บุคลากร ตลอดจน การสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวน สอบสวนคดีพิเศษในอนาคตอันใกล้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการใช้องค์ความรู้ด้านการพิสูจน์หลักฐาน สำหรับตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่แม่นยำและเกิดประโยชน์และความยุติธรรมต่อสังคมต่อไป 


บันทึกข้อตกลงนี้ ครอบคลุมถึง การร่วมกันดำเนินงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี       ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและงานความมั่นคง การร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เสริมสร้างและแลกเปลี่ยนบุคลากร ความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการ ในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและความมั่นคง ตลอดจนขยายผลการนำผลงานวิจัยพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ รวมทั้งขยายเครือข่ายความร่วมมือไปหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

Documents related

Lasted Post

Related Post