“DSI อาสา เย็บเต้านมเทียม เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม”

published: 19/6/2567 16:00:35 updated: 19/6/2567 16:08:40 179 views   TH
 

DSI อาสา เย็บเต้านมเทียม เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม”


วันนี้ (พุธที่ 19 มิถุนายน 2567) เวลา 08.30 น. -12.00 น. สำนักงานเลขานุการกรม จัดโครงการ “DSI อาสา เย็บเต้านมเทียม เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น  พระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 46 พรรษา 3 มิถุนายน 2567 และเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี สร้างประโยชน์ให้กับสังคม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยการเย็บเต้านมเทียม เพื่อมอบให้กับชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย โดยมีนายวิทยา วิทยพันธ์   รองเลขานุการกรม รักษาราชการแทน เลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งหมด 90 คน ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ)

โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวธนัชฌา คงสายสินธุ์ ผู้แทนจากชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจเช็กมะเร็งเต้านม การใช้เต้านมเทียมของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมสอนวิธีการเย็บเต้านมเทียม และเป็นผู้แทนชมรมรับมอบเต้านมเทียมที่เย็บเสร็จแล้ว นำไปส่งต่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมทั่วประเทศต่อไป


Documents related