DSI จัดกิจกรรม “พับถุงยาให้โรงพยาบาล” ส่งมอบให้ รพ. เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) กว่า 3,000 ถุง

published: 20/3/2566 9:55:24 updated: 20/3/2566 9:57:27 904 views   TH
 

DSI จัดกิจกรรม “พับถุงยาให้โรงพยาบาล” ส่งมอบให้ รพ. เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) กว่า 3,000 ถุง

วันที่ 17 มีนาคม 2566  กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยสำนักงานเลขานุการกรม จัดโครงการ DSIใจอาสา พับถุงยาให้โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) โดยร้อยตำรวจเอก ธรรศ  เลาห์ทวี เลขานุการกรม ได้มอบหมายให้นางภัทรพร วิจิตรทัศนา พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการ และคณะ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่งมอบถุงใส่ยา จำนวน 3,801 ถุง ให้แก่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) โดยมีนางหัสยา  นิลอ่อน หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก และนายธีรชาติ ชีวาดิศัยกุล หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม เป็นผู้แทนรับมอบถุงใส่ยา  กิจกรรมDSIใจอาสา พับถุงยา ให้โรงพยาบาล จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรมภายใต้โครงการ เราทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ที่หน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินการเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ภาคเอกชนและประชาชนในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ

Lasted Post

Related Post