DSI ขยายผลชุมชนเครือข่ายประเทศไทย DSI STATION

11/8/2565 21:27:43 184 views   TH
 

DSI ขยายผลชุมชนเครือข่ายประเทศไทย DSI STATION

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเลื่องลือขยายผลชุมชนเครือข่ายประเทศไทย (บูรณาการศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ DSI Station) โดยมีนายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมโครงการ   ณ โรงแรมรามา การ์เด็นส์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ โครงการฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพของศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ โดยการสร้างองค์ความรู้ให้กับแกนนําและสมาชิกเครือข่ายภาคประชาชน ด้านการป้องกันอาชญากรรมการค้ามนุษย์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทํางานด้านการค้ามนุษย์ในพื้นที่ การเยียวยาให้ความช่วยเหลือ และคุ้มครองเบื้องต้นก่อนส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง รายงานการเกิดอาชญากรรมด้านการค้ามนุษย์ให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ การเตือนภัยอาชญากรรมที่มีความร้ายแรงในชุมชน การเป็นแหล่งข่าวให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสอาชญากรรมในพื้นที่ รวมทั้งบูรณาการร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อสร้างแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน และมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่เป็นแกนนําเครือข่ายดีเอสไอภาคประชาชน ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด จํานวน ทั้งสิ้น 54 คน