DSI ร่วมกับ 14 หน่วยงานรัฐ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณี บริษัท ชอกมลรัตน์ จำกัด ลักลอบขุดดิน กรวดทราย ดูดทรายในที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์

published: 4/6/2567 14:17:01 updated: 4/6/2567 14:17:01 287 views   TH
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 6 (พิษณุโลก) กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 14 หน่วยงาน อาทิ จังหวัดอุตรดิตถ์ อัยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เทศบาลท่าเสา อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ ลงพื้นที่บริเวณหมู่ 8 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อตรวจสอบกรณี มีการร้องทุกข์ดำเนินคดีเกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณะอันเป็นสมบัติของแผ่นดินโดยมีลักษณะการขุดดิน หิน กรวด ทราย อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
กรณีดังกล่าว สืบเนื่องมาจากมีผู้ร้องทุกข์ ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสอบสวนกรณี บริษัท ชอกมลรัตน์ จำกัด ลักลอบขุดดิน กรวดทราย ดูดทราย ในที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณพื้นที่ หมู่ 8ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ จำนวน 73 ไร่ โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) และการเดินตรวจพบว่าพื้นที่เกิดเหตุมีสภาพเป็นพื้นที่ว่าง ไม่มีเอกสารสิทธิ์ติดแม่น้ำน่านและเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง มีสิ่งปลูกสร้างในลักษณะเพิงพัก�และมีเครื่องจักร ได้แก่ รถตัก เรือสำหรับดูดทรายชุดตะแกรงร่อนกรวด ทราย กองทราย รถน้ำ ฯลฯ กระจายอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ จากการตรวจสอบกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศพบว่าพื้นที่เกิดเหตุดังกล่าวมีสภาพเป็นเกาะกลางแม่น้ำน่าน เพื่อความยุติธรรมคณะพนักงานสอบสวนจะดำเนินการส่งภาพถ่าย และแผนที่ไปยังผู้เชี่ยวชาญเพื่ออ่านแปลภาพถ่ายในการประกอบการสอบสวนต่อไป
การดำเนินการดังกล่าว เป็นนโยบายของ พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในการเร่งรัดปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษจะทำการสอบสวน ดำเนินคดีต่อไป

Documents related