อธิบดี DSI ให้โอวาทแก่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ

22/10/2563 9:36:30 543 views   TH
 

อธิบดี DSI ให้โอวาทแก่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ

           เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  คดีพิเศษ และได้ให้โอวาท แก่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ จำนวน 18 ราย โดยมุ่งเน้นให้มีความภาคภูมิใจในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

           ในโอกาสนี้ พันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ประธานการประชุม ได้รับฟังการนำเสนอแนวคิดในการดำเนินการวิจัย/ผลงานวิชาการ เพื่อป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ จากผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 18 ท่าน เช่น ผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดหนี้นอกระบบโดยใช้ ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System - GIS) มาสนับสนุน การถอดบทเรียนจากคดีสำคัญ และการกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค (พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเชี่ยวชาญ) เป็นต้น พร้อมทั้ง ได้มอบแนวทางการดำเนินงานวิจัยของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ได้แก่ การทำฐานข้อมูลผลงาน เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อน การมุ่งเน้นคุณภาพทางวิชาการของงานวิจัย การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร โดยช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ จากการถอดบทเรียนคดีสำคัญและประสบการณ์จากการทำงาน แก่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ต่อไป

Lasted Post

Related Post