โฆษก DSI ให้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เรื่องการค้ามนุษย์

4/8/2563 10:00:14 172 views   TH
 

โฆษก DSI ให้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เรื่องการค้ามนุษย์

             วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ. อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้แทนกรมให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ แก่ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศของโครงการอาเซียน-ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN-Australia Counter-Trafficking) เกี่ยวกับงานต่อต้านการค้ามนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยเฉพาะในมิติของอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก (ACTIP)

             การสัมภาษณ์ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์  ช่วยเหลือ เหยื่อจากการค้ามนุษย์ และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรในภาคส่วนต่างๆ ซึ่งผู้สัมภาษณ์ได้รับทราบถึงบทบาท ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์และช่วยเหลือผู้เสียหาย รวมทั้งข้อคิดเห็นในการบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันเป็นการตอบสนองเป้าหมาย สูงสุดของรัฐบาล กระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ต้องการให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มประเทศ ที่ 1 (tier-1) ในด้านการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายในการต่อต้านการค้ามนุษย์

Lasted Post

Related Post