ผู้ตรวจราชการ ยธ. เข้าตรวจราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

30/7/2563 17:42:41 301 views   TH
 

ผู้ตรวจราชการ ยธ. เข้าตรวจราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

วันพฤหัสบดีที่ 30 ก.ค. 63 เวลา 10.00-11.00 น. นายมณฑล แก้วเก่า ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ ห้องประชุมกรมสอบสวนคดีพิเศษ 1 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยประชุมร่วมกับ พันตำรวจโท กรวัชร์  ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์  พันตำรวจโท ปกรณ์  สุชีวกุล  พันตำรวจโท สุภัทธ์  ธรรมธนารักษ์  และพันตำรวจเอก อัครพล  บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  รวมทั้งผู้อำนวยการกอง/สำนักในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ  เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม ในการนี้ ผู้ตรวจราชการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดังนี้
ขอชื่นชมที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาคะแนนการจัดระดับความโปร่งใส ITA อยู่ในระดับ A อย่างต่อเนื่อง และขอให้รักษาการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทำงานอย่างมีเอกภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ขอให้เจ้าหน้าที่รักษาสุขภาพร่างกาย เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่ในการปฏิบัติราชการ

Lasted Post

Related Post