รองอธิบดี DSI ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 4 (จังหวัดขอนแก่น)

22/10/2563 21:08:54 261 views   TH
 

รองอธิบดี DSI ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 4 (จังหวัดขอนแก่น)

           วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563) พ.ต.อ. อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 4 (จังหวัดขอนแก่น) และรับฟังการบรรยายสรุปจาก พ.ต.ท. บรรยวัสถ์ ไตรสุทธิวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 4 และคณะเจ้าหน้าที่ โดยรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้กล่าวชมเชยการบริหารจัดการภายในของศูนย์ฯ โดยเฉพาะการจัดสรรพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความพร้อมและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แม้ว่าจะมีข้อจำกัดบางประการ เช่น รถยนต์พาหนะไม่เพียงพอต่อภารกิจ

           ในโอกาสนี้ พ.ต.อ. อัครพลฯ ได้กล่าวถึงทิศทางของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในอนาคต ได้แก่ การปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับภารกิจของกรม มาตรการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ประสบปัญหาจากการปฏิบัติหน้าที่ การพัฒนาระบบงานโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุน รวมทั้งการกำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการทั้งงานคดีและงานสนับสนุนเพื่อให้สะท้อนประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรได้อย่างแท้จริง และการจัดตั้งสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI Academy) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานสากล

          จากนั้น รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 4 ดังนี้
               - มุ่งเน้นมาตรฐานของงานสืบสวนสอบสวน เช่น กระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง การคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของผู้เกี่ยวข้อง การนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ การใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ซักถาม (interview and interrogation) เพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน รวมถึง การตรวจสอบเส้นทางการเงิน และการสืบสวนออนไลน์ เพื่อรองรับอาชญากรรมสมัยใหม่
               - จัดทำศูนย์ข้อมูลหรือฐานข้อมูล เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบชัดเจน สำหรับการสืบค้นและวิเคราะห์ใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิผล
               - ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ ในฐานะตัวแทนของกรมในส่วนภูมิภาค และปฏิบัติงานโดยยึดหลักความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ (accountability) รวมถึงให้เผยแพร่ผลงานภารกิจ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อศูนย์ฯ และกรมสอบสวนคดีพิเศษในภาพรวม ต่อไป

Lasted Post

Related Post