DSI ประชุมทวิภาคี ครั้งที่ 22 ร่วมกับหน่วยงานกลางเพื่อการปราบปรามการค้ามนุษย์ (the Central body of Suppression of Trafficking in Persons : CBTIP) ภายใต้รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

published: 26/5/2566 14:40:16 updated: 26/5/2566 14:40:16 627 views   TH
 

DSI ประชุมทวิภาคี ครั้งที่ 22 ร่วมกับหน่วยงานกลางเพื่อการปราบปรามการค้ามนุษย์

(the Central body of Suppression of Trafficking in Persons : CBTIP) ภายใต้รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 
กระทรวงยุติธรรม โดยปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้อนุมัติให้ พันตำรวจตรี อาริชย์ ทัศน์พันธุ์ รองผู้อำนวยการกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมคณะ เดินทางไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 21 ถึง 25 พฤษภาคม 2566  เพื่อประชุมร่วมกับนายพลจัตวา มิน ตู ผู้บัญชาการกองอาชญากรรมค้ามนุษย์ และคณะ ในการหารือข้อราชการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีการค้ามนุษย์ รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งเป็นการประชุมทวิภาคีระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานกลางเพื่อการปราบปรามการค้ามนุษย์ (the Central body of Suppression of Trafficking in Persons : CBTIP) ภายใต้รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ครั้งที่ 22 ณ โรงแรม Park Royal Hotel  รัฐเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

นอกจากนี้ พันตำรวจตรี อาริชย์  ทัศน์พันธุ์  พร้อมคณะ ยังได้เดินทางไปยังรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าพบกับ พันตำรวจเอก อู๊ เมียน จอ รองผู้บัญชาการตำรวจรัฐฉาน พร้อมคณะ เพื่อหารือถึงแนวทางการต่อต้านการมนุษย์ และประสานความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในการสืบสวนสอบสวนความผิดฐานค้ามนุษย์ในอนาคต

Lasted Post

Related Post