ดีเอสไอ รับรางวัลองค์กรภาครัฐ ระดับดีเด่น ในโครงการอำนวยความเป็นธรรมด้านความมั่นคง : กรณีแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ

22/9/2565 19:04:50 74 views   TH
 

ดีเอสไอ รับรางวัลองค์กรภาครัฐ ระดับดีเด่น ในโครงการอำนวยความเป็นธรรมด้านความมั่นคง : กรณีแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ 

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรของนายกรัฐมนตรี  จากนายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับการพิจารณารางวัลองค์กรภาครัฐ ประเภทรางวัลระดับดีเด่น ตามโครงการอำนวยความเป็นธรรมด้านความมั่นคง : กรณีแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติ โดยรางวัลนี้ เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรภาครัฐ องค์กรรัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจฯ ที่ดำเนินงานตามภารกิจโดยเคารพในหลักการสิทธิมนุษยชน รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรอื่นๆ ในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  หลักสี่ กรุงเทพฯ