แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ปี 2557

20/3/2557 13:59:32 333 views   TH
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ปี 2557

แบบ ปผ.พนร.๑.doc

แบบ  ปผ.พนร.๒.xls