วารสารดีเอสไอไตรสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1

18/6/2558 13:31:42 908 views   TH
 

วารสารดีเอสไอไตร ซึ่งเป็นวารสารราย 3 เดือน เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาภารกิจ และการดำเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตลอดจนข่าวสาร ความรู้ การแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทั่วไปและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างแพร่หลาย

Documents related