รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

published: 24/8/2563 14:48:09 updated: 24/8/2563 14:48:09 4613 views   TH
 

รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเรื่องที่ 4.2 การเปรียบเที่ยบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 และการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Documents related