คำอธิบาย การกลับไปใช้สิทธิรับบำนาญ 2494 (UNDO)

15/12/2557 14:12:42 1197 views   TH
 

คำอธิบาย การกลับไปใช้สิทธิรับบำนาญ 2494 (UNDO)

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ด้านล่าง...


Undo ข้าราชการ

ข้าราชการ ที่มีความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 จะต้องยื่นเอกสาร ดังนี้

1. กรอกแบบแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494   สำหรับข้าราชการ (แบบ ข.1)

2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของตนเองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สะสมทรัพย์ / ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน / เผื่อเรียก) ยกเว้น ประเภทเงินฝากประจำ และไม่เป็นบัญชีร่วมกับผู้อื่น

หลักเกณฑ์มีดังนี้

1. ยื่นแบบ ข.1 พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อตรวจสอบสิทธิ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558  ยกเว้น ข้าราชการที่ออกจากราชการก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ให้ยื่นให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ออกจากราชการ และมีผลตั้งแต่วันที่ออกจากราชการ

2. เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสิทธิลงนามในแบบ ข.1 เรียบร้อยแล้ว ให้นำเอกสารตามข้อ 1    มายื่นต่อกลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ เพื่อดำเนินการบันทึกข้อมูลการแสดงความประสงค์ฯ เข้าระบบบำเหน็จบำนาญ (e-Pension) ส่งต่อกรมบัญชีกลางต่อไป

3. ข้าราชการจะได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ข้าราชการ Undo ระบุไว้ในแบบ ข.1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ยกเว้น ข้าราชการซึ่งออกจากราชการก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เนื่องจาก Undo    มีผลตั้งแต่วันที่ออกจากราชการ (ไม่ใช่วันที่ 1 ตุลาคม 2558)

4. ข้าราชการสามารถเข้าโปรแกรมประมาณการยอดเงินเมื่อเกษียณสำหรับการตัดสินใจ Undo   ได้ที่ www.undo.in.th

***** เมื่อใช้สิทธิ UNDO แล้ว จะขอยกเลิกไม่ได้ ***


Undo ข้าราชการบำนาญ

ข้าราชการบำนาญ ที่มีความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 จะต้องยื่นเอกสาร ดังนี้

1. กรอกแบบแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494   สำหรับผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด (แบบ บ.1)

2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หลักเกณฑ์มีดังนี้

1. ยื่นแบบ บ.1 พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ต่อกลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558

2. กรณีหักกลบลบกันแล้วจำนวนเงินบำนาญที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าจำนวนเงินก้อนที่ผู้รับบำนาญต้องคืน        ผู้รับบำนาญ จะได้รับเงินคืนจากกรมบัญชีกลาง โอนเงินส่วนเพิ่มเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีเดียวกันกับการใช้โอนเงินบำนาญประจำเดือน โดยจะเริ่มโอนให้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ตามลำดับ(ได้รับเงินเพิ่มคืนจากรัฐ ซึ่งได้รับยกเว้นภาษี)

3. กรณีหักกลบลบกันแล้วจำนวนเงินบำนาญที่เพิ่มขึ้นต่ำกว่าจำนวนเงินก้อนที่ผู้รับบำนาญต้องคืน        (คืนเงินให้รัฐ จากการหักกลบลบกันระหว่าง บำนาญส่วนเพิ่มกับเงินประเดิม ชดเชย สมทบและผลประโยชน์) 

   3.1 นำเงินมาคืนให้แก่ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ ตามจำนวนที่แจ้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (ต้องคืนเงินทั้งจำนวน)

             3.2 สามารถแบ่งชำระเงินเป็น 3 งวดเท่า ๆ กัน ให้ชำระได้ภายหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2558

        - งวดที่ 1 ชำระภายในเดือนกรกฎาคม 2558

        - งวดที่ 2 ชำระภายในเดือนสิงหาคม 2558

        - งวดที่ 3 ชำระภายในเดือนกันยายน 2558

        - หากไม่สามารถนำจำนวนเงินเต็มงวดของแต่ละงวดมาคืนตามเวลาที่กำหนดได้ให้นำมาคืนในงวดต่อไป โดยต้องชำระเงินให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2558

4. การนำเงินมาคืนให้ส่วนราชการสามารถคืนเป็น

              - เงินสด หรือ

              - เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย (แคชเชียร์เช็ค) ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกันที่ส่วนราชการผู้เบิกตั้งอยู่โดย สั่งจ่ายเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “รับเงิน UNDO กรมสอบสวนคดีพิเศษ” และขีดฆ่าคำว่า “หรือผู้ถือ” ออก และขีดคร่อมเช็คด้วย หรือ

              - ตั๋วแลกเงิน หรือ

              - ดร๊าฟท์

***** เมื่อใช้สิทธิ UNDO แล้ว จะขอยกเลิกไม่ได้ ****

Documents related