รายชื่อผู้ต้องหา จำนวน ๓๘ ราย


เปิดอ่าน 349

รายชื่อผู้ต้องหา จำนวน ๓๘ ราย

รายชื่อผู้ต้องหา จำนวน ๓๘ ราย

ลำดับ

รายชื่อ

ข้อหา

ขั้นตอนดำเนินการ

1

นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ

ร่วมกันกบฏ ( ม.๑๑๓ ประกอบ ม.๘๓ ) ฯลฯ

ศาลออกหมายจับ

2

นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย

ร่วมกันเป็นกบฏ, กระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็น หรือติชมโดยสุจริต เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรหรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน, มั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง โดยมีอาวุธ โดยเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการ และเจ้าพนักงานสั่งให้เลิกไปแต่ไม่เลิก
( ม.๑๑๓, ๑๑๖, ๒๑๕, ๒๑๖ ประกอบ ม.๘๓ )

 26 ธ.ค.56

3

นายชุมพล  จุลใส

 26 ธ.ค.56

4

นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์

 26 ธ.ค.56

5

นายอิสระ  สมชัย

 26 ธ.ค.56

6

นายวิทยา  แก้วภราดัย

 26 ธ.ค.56

7

นายถาวร  เสนเนียม

 26 ธ.ค.56

8

นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ

 26 ธ.ค.56

9

นายเอกนัฏ  พร้อมพันธ์

 26 ธ.ค.56

10

นางสาวอัญชะลี  ไพรีรัก

 26 ธ.ค.56

11

นายนิติธร  ล้ำเหลือ

 27 ธ.ค.56

12

นายอุทัย  ยอดมณี

 27 ธ.ค.56

13

เรือตรีแซมดิน  เลิศบุศย์

ร่วมกันเป็นกบฏ, กระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใด    อันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็น หรือติชมโดยสุจริต เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรหรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน, มั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง โดยมีอาวุธ โดยเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการ และเจ้าพนักงานสั่งให้เลิกไปแต่ไม่เลิก และร่วมกันกระทำด้วยประการใด ๆ แก่สิ่งที่ใช้ในการส่งพลังงานไฟฟ้า  จนเป็นเหตุให้ประชาชนขาดความสะดวก หรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน 
( ม.๑๑๓, ๑๑๖, ๒๑๕, ๒๑๖, ๒๓๔ประกอบ ม.๘๓ )

 27 ธ.ค.56

14

พลเอกปรีชา  เอี่ยมสุพรรณ

 27 ธ.ค.56

15

นายสมเกียรติ  พงษ์ไพบูลย์

มั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองโดยเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้ที่มีหน้าที่สั่งการในการกระทำความผิดนั้น และร่วมกันกระทำด้วยประการใด ๆ แก่สิ่งที่ใช้ในการส่งพลังงานไฟฟ้า จนเป็นเหตุให้ประชาชนขาดความสะดวก หรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน
( ม.๒๑๕, ๒๓๔ ประกอบ ม.๘๓ )

 27 ธ.ค.56

16

นายยศศักดิ์  โกไศยกานนท์

 27 ธ.ค.56

17

นายสุภวัฒน์ สุปิยะพาณิชย์

 27 ธ.ค.56

18

นายสมบูรณ์  ทองบุราญ

 27 ธ.ค.56

19

นางสาวจิตภัสร์  ภิรมย์ภักดี

ร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร และมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง
( ม.๑๑๖, ๒๑๕ ประกอบ ม.๘๓ )

 2 ม.ค.57

20

นายสาธิต  ปิตุเตชะ

 2 ม.ค.57

21

นายสกลธี  ภัททิยกุล

 2 ม.ค.57

22

นายทศพล  เพ็งส้ม

 2 ม.ค.57

23

นายสมบัติ  ธำรงธัญวงศ์

 2 ม.ค.57

24

นายแก้วสรร  อติโพธิ

 2 ม.ค.57

25

นายเจิมศักดิ์  ปิ่นทอง

 2 ม.ค.57

26

นายเสรี  วงษ์มณฑา

 2 ม.ค.57

27

นายกิตติศักดิ์  ปรกติ

 2 ม.ค.57

28

นายถนอม  อ่อนเกตุพล

 2 ม.ค.57

29

นายชาญวิทย์  วิภูศิริ

 3 ม.ค.57

30

นายไพบูลย์  นิติตะวัน

 3 ม.ค.57

31

พลเอกปฐมพงษ์  เกษรศุกร์

 3 ม.ค.57

32

นายสุริยะใส  กตะศิลา

 3 ม.ค.57

33

นายพิภพ  ธงไชย

ร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร และมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ( ม.๑๑๖, ๒๑๕ ประกอบ ม.๘๓ )

 3 ม.ค.57

34

นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย

 3 ม.ค.57

35

นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์

 3 ม.ค.57

36

นายพิจารณ์  สุขภารังษี

 3 ม.ค.57

37

นายรัชต์ยุตม์ ศิรโยธินภักดี
หรือนายอมร อมรรัตนานนท์

ร่วมกันบุกรุก โดยร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปในเวลากลางคืน, มั่วสุมกันตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไปให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง โดยเป็นหัวหน้า เมื่อสั่งให้เลิกแล้วไม่เลิก และร่วมกันฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามความใน พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงฯ และทำให้เสียทรัพย์
( ม.๒๑๕, ๒๑๖, ๓๖๒, ๓๖๕ ประกอบ ม.๘๓ และ ม.๒๔ แห่ง พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ)

ศาลออกหมายจับ

38

นายพิชิต  ไชยมงคล

ร่วมกันบุกรุก โดยร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปในเวลากลางคืน, มั่วสุมกันตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไปให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง และร่วมกันฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามความใน พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงฯ และทำให้เสียทรัพย์
( ม.๒๑๕, ๒๑๖, ๓๖๒, ๓๖๕ ประกอบ ม.๘๓ และ ม.๒๔ แห่ง พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ)

ศาลออกหมายจับ