แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และ แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

published: 12/10/2565 19:12:51 updated: 12/10/2565 19:49:31 665 views   TH
 

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และ แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๖)   แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
 

 

Documents related