ผู้บริหารระดับกลางกรมสอบสวนคดีพิเศษ


เปิดอ่าน 18,743

พ.ต.ท ชาญชัย ลิขิตคันทะสร

รักษาราชการแทน

เลขานุการกรม

 


พ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน

 


นายมหิธร กลั่นนุรักษ์

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ

 


...

พ.ต.ท สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีการค้ามนุษย์

 


 

 

ผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค

 


...

พ.ต.ท.มนตรี บุณยโยธิน

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีสิ่งแวดล้อม

 


พ.ต.ท.วิชัย สุวรรณประเสริฐ

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 


...

นางอัจฉรา ปรียาจิตต์

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ

 


พ.ต.ต.จตุพล บงกชมาศ

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการพิเศษ

 

...

พ.ต.ท. ถิรพล พิณเมืองงาม

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีความมั่นคง

 


...

พ.ต.ท. ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

 


...

พ.ต.ท หญิง พรทิพย์ ล. วีระพรรค

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

 


...

พ.ต.ท.อนุรักษ์ โรจนนิรันดร์กิจ

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ

 


...

พ.ต.ท.พเยาว์ ทองเสน

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา

 


พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ

พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีภาษีอากร

 


...

พ.ต.ท.เชน กาญจนาปัจจ์

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค

 


...

นายนิคม สุวรรณรุ่งเรือง

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

 


ร.ต.อ. ปิยะ รักสกุล

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษ

 


 

 

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย