การประชุมทวิภาคีระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและราชอาณาจักรโมร็อกโก “ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนคดีการค้ามนุษย์” ระหว่างวันที่ 8 - 12 ก.ค.2562


เปิดอ่าน 206

การประชุมทวิภาคีระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและราชอาณาจักรโมร็อกโก
“ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนคดีการค้ามนุษย์” ระหว่างวันที่ 8 - 12 ก.ค.2562

 

กระทรวงยุติธรรม ได้อนุมัติให้ พ.ต.ต. อาริชย์ ทัศน์พันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนคดีการค้ามนุษย์ 3 กองคดีการค้ามนุษย์และคณะ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาการค้ามนุษย์ ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานของราชอาณาจักรโมร็อกโก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การช่วยเหลือ คุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และความเป็นไปได้ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับราชอาณาจักรโมร็อกโก ในการเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เข้าพบ Khalid ZEROUALI Wali, Director of Migration and Border Surveillance ผู้บริหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก มีหน้าที่กำกับดูแลเรื่องของการอพยพย้ายถิ่น และเฝ้าระวังดูแลแนวชายแดน เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ และช่องทางการติดต่อประสานงานระหว่างกองคดีการค้ามนุษย์และหน่วยงานของราชอาณาจักรโมร็อกโก

 

ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เข้าพบนายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงราบัต เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ การพิจารณาการออกวีซ่าให้กับชาวโมร็อกโก ที่ต้องการเข้ามาในประเทศไทย และแนวทางป้องกันการเข้ามาค้าประเวณีในประเทศไทย และได้เดินทางเข้าพบกงศุลใหญ่กิติมาศักดิ์ ณ เมืองคาซาบลังก้า เพื่อหารือในเรื่องการออกวีซ่าให้กับคนโมร็อกโกที่ต้องการเข้ามาในประเทศไทย

 

ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เข้าพบคณะผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก (สังกัดกรมความมั่นคงแห่งชาติ) เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาการค้ามนุษย์ และช่องทางการมีความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานในอนาคต

 

 
ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เข้าพบ Mr. Hicham MELATTI, Director of Criminal Affairs กระทรวงยุติธรรม แห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาการค้ามนุษย์ และช่องทางการมีความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงาน
 
 
 

 

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ