DSI นำร่อง จัดอบรมสัมมนา การใช้เครื่องมือโปรแกรมวิเคราะห์การกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เปิดอ่าน 443

DSI นำร่อง จัดอบรมสัมมนา การใช้เครื่องมือโปรแกรมวิเคราะห์การกระทำความผิด
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

            วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนา การใช้เครื่องมือโปรแกรมวิเคราะห์การกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมการอบรมสัมมนา อันได้แก่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตำรวจภูธรกาญจนดิษฐ์ สถานีตำรวจภูธรพุนพิน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 8 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

            สืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีความมั่นคง ได้เริ่มจัดทำโครงการพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์การกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลบูรณาการ ร่วมกับ 4 หน่วยงาน คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการปกครอง กรมสรรพากร และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมทั้งศึกษา รวบรวมข้อมูล และนำมากำหนดรูปแบบและลักษณะโครงสร้างของโปรแกรม และดำเนินการพัฒนาสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบสวนสอบสวน ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนที่มีประโยชน์ และช่วยให้การปฏิบัติงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


  

               คณะทำงาน นำโดย โดยมี นางสาวรัศมี สีตลวรางค์ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง วิธีการใช้เครื่องมือโปรแกรมวิเคราะห์การกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 อันเป็นการบูรณาการในการป้องกัน ปราบปราม สืบสวน สอบสวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในเขตภูมิภาค ซึ่งจะจัดอบรมสัมมนา ในจังหวัดชลบุรี  จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

 

 

 

 

 

 

*******************************************************

 

 

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ