ดีเอสไอ ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาเทคนิคการสำรวจระยะไกลฯ เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ในด้านคดีป่าไม้ ที่ดิน และสัตว์ป่า


เปิดอ่าน 286

ดีเอสไอ ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาเทคนิคการสำรวจระยะไกลฯ เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ในด้านคดีป่าไม้ ที่ดิน และสัตว์ป่า

  

    ในระหว่างวันที่  5-7  มิถุนายน 2562 พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจตรี ณฐพล ดิษยธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาเทคนิคการสำรวจระยะไกล โดยประยุกต์ใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนและกล้องหลายช่วงคลื่น บนอากาศยานไร้คนขับ ขนาดเล็กเพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษในด้านคดีป่าไม้ที่ดินและ สัตว์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัด  ปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลักลอบตัดไม้ ค้าสัตว์ป่า พืชป่าและผลิตภัณฑ์โดยใช้ข้อมูลจากกล้อง ถ่ายภาพทางอากาศยานหรือเซนเซอร์ ประเภทหลายช่วงคลื่น และกล้องความร้อนที่ติดตั้งบนอากาศยาน ไร้คนขับขนาดเล็กมาใช้ในการตรวจสอบเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีด้านป่าไม้ที่ดินและสัตว์ป่า

2. เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมขั้นตอนและกระบวนการในการใช้ข้อมูลจากกล้องถ่ายภาพทางอากาศและระบบเซนเซอร์ ที่ติดตั้งบนอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กในการจำแนกชนิดของ ของพืชพรรณ สัตว์ป่า มาใช้ในการตรวจสอบเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีด้านป่าไม้ ที่ดินและสัตว์ป่า

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสืบสวนสอบสวนให้ทันต่อรูปแบบของอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม

4. เพื่อนำเทคโนโลยีทางด้าน อากาศยานไร้คนขับที่มีประสิทธิภาพสูงมาประยุกต์ใช้ในการสืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

5. เพื่อนำการประยุกต์เทคโนโลยีรับรู้ระยะไกล (Remote Sensing) เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานสามารถประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลได้ต่อเนื่อง

6. เพื่อสนับสนุนการวางแผนในการป้องกันและจับกุมผู้กระทำความผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับเกียรติจาก นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนัก สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ร่วมบรรยายพิเศษให้ความรู้ในโครงการฯ  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช กรมทหารสื่อสาร นักวิจัยอิสระ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ที่จะสามารถนำผลวิจัยไปขยายผล ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจ อันเป็นการยกระดับการสืบสวนสอบสวนทางอากาศต่อไป 

 

**************************************************************

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ